Księgowość

Rachunkowość spółek handlowych, rejestry VAT, sprawozdania finansowe

Usługi księgowe stanowią filar działalności naszej kancelarii, dlatego kładziemy szczególny nacisk na kompleksowość oferty w tym zakresie. Księgowość prowadzimy przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi księgowych, w licencjonowanym oprogramowaniu, dostępnym w trybie on-line 24 godziny na dobę, a nasi informatycy na bieżąco dbają o bezpieczeństwo Państwa danych.

Księgi handlowe

Założenie i prowadzenie ksiąg handlowych wykonujemy stosując rozwiązania przewidziane w ustawie o rachunkowości tak, aby możliwe było:

 • osiągnięcie rzetelnego i prawidłowego ustalenia oraz jasnego odzwierciedlenia stanu majątkowego jednostki
 • prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i rentowności
 • sporządzenia prawidłowych sprawozdań finansowych
 • prawidłowego ustalenia rozliczeń z kontrahentami i stworzenia skutecznej kontroli wewnętrznej dokonywanych operacji gospodarczych

W związku z powyższym indywidualnie dla każdej firmy sporządzamy Politykę Rachunkowości zawierającą m.in.:

 • wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
 • ogólne zasady klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych
 • zasady wyceny aktywów i pasywów
 • ustalenie wymogów stawianych dowodom księgowym
 • zasady dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych
 • zasady ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych
 • zasady ustalania wyniku finansowego

Wykonywane przez nas operacje księgowe to:

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych i utworzonych dokumentów
 • prowadzenie Księgi Inwentarzowej, w tym opracowanie planu amortyzacji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • ewidencjonowanie list płac, kosztów ZUS
 • tworzenie i księgowanie rejestru bankowego PLN
 • księgowanie i rozliczanie rachunku walutowego
 • rozliczanie różnic kursowych
 • prowadzenie raportów kasowych
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • bieżące prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • tworzenie ewidencji (rejestrów) VAT
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędów wszelkich wymaganych deklaracji podatkowych i ZUS
 • informowanie Klienta o kwotach obliczonych podatków, terminach ich zapłaty oraz bieżącego stanu finansowego jego firmy
 • sporządzanie i udostępnianie Klientowi bieżących zestawień finansowych o stanie jego firmy
 • wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJA RYCZAŁT, REJESTRY VAT

 • zainicjowanie książki podatkowej, ewidencji przychodów (ryczałt)
 • ewidencja wszelkich zdarzeń księgowych
 • analiza poprawności dokumentów pod względem rachunkowo-podatkowym
 • założenie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • ewidencjonowanie list płac, kosztów ZUS
 • rozliczanie formularzy delegacji i pomoc przy ich tworzeniu
 • księgowanie operacji bankowych w zakresie kosztów i przychodów
 • rozliczanie różnic kursowych przy transakcjach zagranicznych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie wszelkich wymaganych deklaracji podatkowych
 • informowanie Klienta o kwotach obliczonych podatków, terminach ich zapłaty oraz bieżącego stanu finansowego jego firmy
 • sporządzanie miesięcznych zestawień bilansowych zawierających podstawowe informacje o przychodach i kosztach działalności oraz bieżącym wyniku finansowym firmy

Doradztwo podatkowe

Doradzamy spółkom, pomagamy w kontaktach z organami podatkowymi

Dowiedz się więcej

Księgowość

Rachunkowość spółek handlowych, rejestry VAT, sprawozdania finansowe

Dowiedz się więcej

Obsługa kadrowa

Od sporządzania dokumentacji kadrowej po reprezentację przed ZUSem

Dowiedz się więcej

Windykacja należności

Gdy wierzyciele nie chcą wywiązywać się ze swoich zobowiązań

Dowiedz się więcej

Napisz do nas!

Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.